Przejdź do treści
NEURAXPHARM GROUP

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 (RODO) informujemy, że przekazane dane osobowe są przetwarzane i zostaną włączone w zbiór danych osobowych, których administratorem jest NEURAXPHARM HOLDCO IBERIA S.L.U. (NEURAXPHARM) z numerem rejestracyjnym: B- 87459624 i siedzibą pod adresem: Avda. Barcelona, 69, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, Hiszpania | Telefon +34 934 759 600 | Adres e-mail: gdpr@neuraxpharm.com. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osób fizycznych prosimy o kontakt z Przedstawicielem ds. ochrony danych firmy NEURAXPHARM pod adresem e-mail: gdpr@neuraxpharm.com.

Firma NEURAXPHARM będzie gromadzić następujące dane udostępnione przez Użytkownika w czasie wypełniania formularzy kontaktowych w Witrynie:

 

Formularz kontaktowy:

Zbierane dane podane dobrowolnie przez Użytkownika: imię, numer telefonu, adres e-mail i komentarze.

Cel:

  1. Aby odpowiedzieć na wnioski i prośby złożone przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
  2. Do prowadzenia rejestru działań niepożądanych leków.

Okresy przechowywania danych:

  1. Rok od nawiązania pierwszego kontaktu.
  2. Przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, regulujących w szczególności prawa do ochrony zdrowia, informacji i edukacji konsumentów w zakresie przepisów o przedawnieniu roszczeń.

Upoważnienie: na podstawie udzielonej zgody firma NEURAXPHARM ma prawo do przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

 

Kontakt telefoniczny:

Zbierane dane podane przez Użytkownika dobrowolnie: imię, numer telefonu, adres e-mail i komentarze.

Cel:

  1. Aby odpowiedzieć na wnioski i prośby złożone przez Użytkowników podczas kontaktów telefonicznych. Dane te będą przechowywane przez rok od momentu nawiązania pierwszego kontaktu.
  2. Do prowadzenia rejestru działań niepożądanych leków.

Okresy przechowywania danych:

  1. Rok od nawiązania pierwszego kontaktu.
  2. Są przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności regulujących prawa do ochrony zdrowia, informacji i edukacji konsumentów w zakresie przepisów o przedawnieniu roszczeń.

Upoważnienie: na podstawie udzielonej zgody firma NEURAXPHARM ma prawo do przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie kontaktu telefonicznego.

 

Formularz rejestracyjny: formularz dostępu do platformy firmy NEURAXPHARM poświęconej zarządzaniu procesami związanymi z rekrutacją w Dziale kadr.

Zbierane dane: dziedzina zawodowa, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, CV, list motywacyjny.

Cel: zarządzanie kandydaturą Użytkownika zgodnie z jego profilem zawodowym w opublikowanych procesach rekrutacyjnych lub innych możliwościach zatrudnienia, które mogą się pojawić w firmie NEURAXPHARM. 

Okresy przechowywania danych:

  1. Rok od nawiązania pierwszego kontaktu.
  2. Dane te będą przechowywane, dopóki Użytkownik nie zostanie przyjęty na dane stanowisko lub nie poprosi o ich usunięcie.

Upoważnienie: zgoda udzielona przez Użytkownika.

Odbiorcy danych udostępnionych przez Użytkownika: w zakresie niezbędnym do spełnienia ww. celów, dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione innym spółkom należącym do Grupy NEURAXPHARM, tj. neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Neuraxpharm Spain SL, Neuraxpharm Italy SpA, Neuraxpharm France SAS, Neuraxpharm UK Ltd., Neuraxpharm Polska Sp. z o.o., Neuraxpharm Portugal, Unipessoal Lda., Neuraxpharm Bohemia sro, Neuraxpharm Slovakia as, Laboratorios Lesvi, SL and Inke, SA.

 

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym, takim jak ……………………………….. wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych oraz za wyraźną za zgodą Użytkownika.

Niezależnie od innych powyższych postanowień dotyczących okresów przechowywania danych, istnieje możliwość zachowania danych osobowych:

    - w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

    - jeśli dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych   
       postępowań sądowych;

    - w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw NEURAXPHARM (wliczając
      w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania
      oszustwom).

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia lub wniesienia sprzeciwu w zakresie wykorzystywania danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody, zarówno na przetwarzanie, jak i na przekazywanie danych innym spółkom należącym do Grupy NEURAXPHARM. Podobnie ma on prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym organem władzy. 

Użytkownik może skorzystać z powyższej opisanych praw, przesyłając korespondencję zawierającą dane identyfikujące Użytkownika z informacją, z którego prawa chce skorzystać na ww. adres siedziby lub wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr@neuraxpharm.com

W razie chęci skorzystania z prawa do uzyskania dostępu do danych zebranych przez danego Użytkownika, Użytkownik ten w korespondencji powinien zawrzeć swoje dane identyfikujące wraz z fotokopią dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Firma NEURAXPHARM podjęła wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych oraz aby uniknąć ich modyfikacji, utraty lub przetwarzania czy dostępu przez nieautoryzowane podmioty.

Wszystkie dane osobowe, które Użytkownik podaje są przechowywane na bezpiecznych serwerach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Użytkownik akceptuje treści zawarte w Informacji prawnej dotyczącej świadczenia usług i korzystania ze strony internetowej (dalej Witryna).

Dane wymagane w różnych formularzach Witryny są niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na wnioski i prośby, z którymi Użytkownik dobrowolnie się do nas zwraca. Odmowa podania danych obowiązkowych oznacza, że świadczenie danej usługi lub dostęp do niej nie będzie możliwy. Podobnie dane mogą być przekazywane dobrowolnie, aby zapewnić świadczenie najlepszych usług. W przypadku gdy Użytkownik udostępnia nam dane stron trzecich, zobowiązuje się poinformować te strony o niniejszej polityce prywatności.

Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej Witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych postanowieniach.

Użytkownik zobowiązuje się do informowania firmy NEURAXPHARM o wszelkich modyfikacjach w jego danych osobowych w trybie pilnym, tak aby informacje zawarte w plikach NEURAXPHARM były zawsze aktualne.

Biorąc pod uwagę uzasadniony interes firmy NEURAXPHARM dane osobowe Użytkownika, mogą być wykorzystywane w celu wysyłania drogą elektroniczną korespondencji handlowej związanej z usługami sprzedawanymi przez NEURAXPHARM, a Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się ich wykorzystaniu w celach komercyjnych, wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr@neuraxpharm.com.

W Polsce organem ochrony danych osobowych jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.